چرخه عمر محصول
Posted in بازاریابی

چرخه عمر محصول چرخه عمر محصول ( Product Life Cycle )…

ادامه مطلب ‌ ‌ چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول

ابعاد مارکتینگ
Posted in بازاریابی

ابعاد مارکتینگ : باﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ : عبارت است از  همگام بودن، تمایل…

ادامه مطلب ‌ ‌ ابعاد مارکتینگ

ابعاد مارکتینگ

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات
Posted in بازاریابی

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات ‌ یکی از نظریه های مشهور…

ادامه مطلب ‌ ‌ ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری
Posted in بازاریابی تبلیغات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM
Posted in بازاریابی

‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM ‌ ( EFQM (…

ادامه مطلب ‌ ‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM