ابعاد مارکتینگ
Posted in بازاریابی

ابعاد مارکتینگ : باﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ : عبارت است از  همگام بودن، تمایل…

ادامه مطلب ‌ ‌ ابعاد مارکتینگ

ابعاد مارکتینگ

herbert marshal mcluhan - هربرت مارشال مک لوهان
Posted in تبلیغات

Herbert Marshall McLuhan – هربرت مارشال مک لوهان Herbert Marshall McLuhan…

ادامه مطلب ‌ ‌ Herbert Marshal Mcluhan – هربرت مارشال مک لوهان

Herbert Marshal Mcluhan – هربرت مارشال مک لوهان