مزایای تبلیغات برای جامعه

مزایای تبلیغات برای جامعه

مزایای تبلیغات برای جامعه:

تبلیغات تجاری یا تبلیغات بازرگانی، منظور و مقصود نهایی رونق بخشیدن به فعالیتی تجاری است و مفهوم خرید و فروش یک محصول یا تلاش برای ایجاد بازار مصرف بیشتر برای آن محصول را در ذهن ایجاد می کند.

تبلیغ تلاش سازمان یافته به منظور شکل دادن به ادراکات ، ساختن یا دستکاری کردن شناخت ها ، هدایت رفتار برای دستیابی به یک پاسخ که خواسته ی مورد نظر مبلغ را تقویت می کند باشد .

مزایای تبلیغات برای جامعه
مزایای تبلیغات برای جامعه

تعریف فرهنگ لغت از تبلیغات بازرگانی تعریف ساده ای است یعنی عمل جلب توجه مردم به محصول یا فعالیت تجاری .

مزایای تبلیغات برای جامعه:

به تعالی فرهنگ عمومی کمک می کند.

باعث افزایش فروش،سود، اعتبار و حیثیت سازمانی می شود.

حجم داد و ستد را افزایش داده باعث رونق بازار می شود.

باعث تنوع محصول و نوآوری می شود.

برخورد کاسب کارانه را به برخورد علمی – اقتصادی تبدیل م یکند.

هزینه های حمل و نقل و توزیع را کاهش می دهد.

محدودة جغرافیایی بازار را گسترش می دهد.

تقاضای جدید خلق می کند.

رسانه ها را سازمان می دهد و تقویت می‌کند.

باعث ایجاد رقابت می شود.

مشتری مردد را به مشتری مصمم تبدیل می‌کند.

مشوق بهبود دائم کیفیت کالاست.

باعث افزایش فروش،سود، اعتبار و حیثیت سازمانی می شود.

حجم داد و ستد را افزایش داده باعث رونق بازار می شود.

باعث تنوع محصول و نوآوری می شود.

برخورد کاسب کارانه را به برخورد علمی – اقتصادی تبدیل م یکند.

هزینه های حمل و نقل و توزیع را کاهش می دهد.

محدودة جغرافیایی بازار را گسترش می دهد.

تقاضای جدید خلق می کند.

رسانه ها را سازمان می دهدو تقویت میکند.

باعث ایجاد رقابت می شود.

مشتری مردد را به مشتری مصمم تبدیل میکند.

مشوق بهبود دائم کیفیت کالاست.

Author: A.Biz