طراحی کمپین تبلیغاتی و مدل 5M

طراحی کمپین تبلیغاتی

کاربرد مدل تبلیغاتی 5M

طراحی کمپین تبلیغاتی و مدل 5M : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ ﺭﯾﺰﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﯼ ۵M ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ، ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ (Mission)، ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ (Money)ﺩﺭ ﮔﺎﻡﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ (Message)ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ (Media) ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ سنجش (Measurement) ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

کاربرد مدل تبلیغاتی 5M چیست : در اصل می‌توان گفت این مدل برای برنامه ریزی موثر، هدف گذاری دقیق، انتخاب درست رسانه و … در یک کمپین تبلیغاتی بسیار تاثیر گذار است، و در پنج مرحله و به شرح زیر می باشد:

MISSION ( ماموریت ) :

Mission در کلام به معنی مأموریت یک کار مهم است که به شما محول می شود ، به خصوص کارهایی که خارجی باشد.

ولی در اینجا منظور و مقصود ما رسالت یا فلسفه وجودی برند (محصول یا خدمات) می‌باشد.

باید توجه داشت که ماموریت (Mission) بعد از ارزش‌های بنیادین برند (Core Value) و قبل از چشم انداز (Vision)، طراحی و تعریف می‌شود.

1- Core Value : یعنی ارزشهای بنیادین برند (علایق و عقاید) که از Strategic Element’s سرچشمه می‌گیرند.

2- Mission : رسالت یا فلسفه وجودی برند / محصول یا خدمات (Product)

3- Vision : یا همان چشم انداز که بالاترین هدف برندها است.( در اینجا باید به مفاهیمی چون S-M-A-R-T و Brand Equity تسلط کامل را داشته باشید.

در این مرحله اهداف را می توان بر پایه های   الف-مشتری   ب-بازار   ج-نتیجه   برنامه ریزی کرد.

MONEY ( بودجه بندی ) :

در اینجا منظور از Money میزان بودجه یا پولی است که برای کمپین تبلیغات لازم است یا از طرف کارفرما در اختیار ما قرار داده میشود.

بودجه را می توان به   الف-توان مالی   ب-درصدی از فروش   ج-درصدی از قیمت کالا   د-حالت رقابتی   تقسیم بندی کرد.

MESSAGE ( پیام ) :

در این بخش اهداف را می توان به   الف-اثر گذاری بر رفتار مشتری   ب-ایجاد آگاهی   ج-ترغیب یا جلوگیری با استفاده از متن یا تصویر   تقسیم بندی کرد.

MEDIA ( رسانه ) :

در این قسمت باید رسانه موثر و مورد نظر از قبیل تلویزیون، بیلبورد، روزنامه و … و محل نصب، ساعت، تاریخ انتشار و … را مشخص نمود.

MEASUREMENT ( ارزیابی ) :

در این جا باید اثربخش بودن مراحل بررسی و مطمئن شد، در غیر این صورت باید مراحل بالا اصلاح شود.

طراحی کمپین تبلیغاتی
طراحی کمپین تبلیغاتی

ﺍﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ (طراحی کمپین تبلیغاتی) ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﯿﺢ‌ﺗﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺍﻣﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮﺩ؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ:

* ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭼﯿﺴﺖ.

ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

* ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ تبلیغ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ، ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ویژگی های فیزیکی و احساسی:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﮑﻞ، ﺍﺟﺰﺍ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ، ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻮﺯﯾﻊ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻗﯿﻤﺖ ﻭ … ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ، ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

* ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﻧﺪ، ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

* ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
1- ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
2- ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
3- ﻋﺎﺩﺗﻬﺎﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﮐﺴـﺐ ﺍﯾـﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷــﺖ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺻـﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺼﻮﻥ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ.

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

* ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ (طراحی کمپین تبلیغاتی) ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩ:

1- ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺁﮔﺎﻫﯽ:

ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻎ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

2- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ‌ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ.

3- ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ:

ﻫﺪﻑ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ، ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻌﺠﺐ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﺒﺮ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻃﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‌ﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *